luni, 16 decembrie 2013

Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 extras

Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 extras
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 din 12/12/2013
Art. 16. -
    Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.
Art. 17. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
   a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;
   b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.
Art. 18. - În anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.
Art. 19. - În anul 2014 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.
Art. 20. -
   (1) Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2014 sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. a)d)e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legeanr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   (3) Cota contribuţiei prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2014, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 21. - În anul 2014 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 861din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 22. - (1) În anul 2014, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
   (2) În anul 2014, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
    Bucureşti, 10 decembrie 2013.
    Nr. 340.

Codul Fiscal

 Art. 29618. - (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, precum şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar contribuţiile de asigurări sociale obligatorii.
   (2) Abrogat prin punctul 101. din Ordonanţă de urgenţă nr. 125/2011 începând cu 01.07.2012.
   (3) Cotele de contribuţii sociale obligatorii sunt următoarele:
   a) pentru contribuţia de asigurări sociale:
   a1) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
   a2) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
   a3) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 30,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
    ___________
    Litera a3) a fost modificată prin punctul 102. din Ordonanţă de urgenţă nr. 125/2011 începând cu 01.01.2012.

   
Punere în aplicare prin Lege 6/2013 :
(2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 4% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   b) pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate:
   b1) 5,5% pentru contribuţia individuală;
   b2) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator;
   c) 0,85% pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
   d) pentru contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj:
   d1) 0,5% pentru contribuţia individuală;
   d2) 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator;
   e) 0,15%-0,85% pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, conform legii, datorată de angajator;
   f) 0,25% pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator.
   (4) Cotele prevăzute la alin. (3) se pot modifica prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi prin legea bugetului de stat, după caz, cu excepţia cotei contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale în cazul şomerilor, prevăzută la art. 2966, care se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii, conform prevederilor art. 80 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată.
   (5) Calculul contribuţiilor sociale individuale se realizează prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra bazei lunare de calcul prevăzute la art. 2964, corectată cu veniturile specifice fiecărei contribuţii în parte, cu excepţiile prevăzute la art. 29615 şi, după caz, la art. 29616.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :
Norme metodologice:
27. Pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, cât şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii punctajului lunar prevăzut de legea privind sistemul unitar de pensii publice, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă.
28. Pentru calculul contribuţiilor sociale, altele decât cele prevăzute la pct. 27, în situaţia hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc obligaţii de plată a unor sume sau drepturi reprezentând salarii, diferenţe de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferenţe de venituri asimilate salariilor, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, asupra cărora există obligaţia plăţii contribuţiilor sociale, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă.
   (51) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, contribuţiile sociale datorate potrivit legii se calculează şi se reţin la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.
    ___________
    Alineatul (51) a fost introdus prin punctul 103. din Ordonanţă de urgenţă nr. 125/2011 începând cu 01.01.2012.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :
Norme metodologice:
27. Pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, cât şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii punctajului lunar prevăzut de legea privind sistemul unitar de pensii publice, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă.
28. Pentru calculul contribuţiilor sociale, altele decât cele prevăzute la pct. 27, în situaţia hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc obligaţii de plată a unor sume sau drepturi reprezentând salarii, diferenţe de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferenţe de venituri asimilate salariilor, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, asupra cărora există obligaţia plăţii contribuţiilor sociale, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă.
   (6) În cazul în care din calcul rezultă o bază de calcul mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 2964 alin. (3), cota contribuţiei individuale de asigurări sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :
Norme metodologice:
29. Prin loc de realizare al venitului se înţelege persoana fizică ori juridică care are calitatea de angajator sau entitatea asimilată angajatorului.
În cazul în care persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal obţin venituri ca urmare a încheierii mai multor contracte individuale de muncă cu acelaşi angajator, aceste venituri se cumulează, după care se plafonează în vederea obţinerii bazei lunare de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.
În cazul în care persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal obţin venituri ca urmare a încheierii mai multor contracte individuale de muncă cu angajatori diferiţi, veniturile obţinute se plafonează separat de către fiecare angajator în parte.
   (7) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. c), calculul contribuţiei individuale de asigurări sociale şi al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj se realizează prin aplicarea cotelor contribuţiilor sociale individuale respective, prevăzute la alin. (3), asupra bazei de calcul stabilite potrivit art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările ulterioare.
   (8) Calculul contribuţiilor sociale datorate de angajator şi de entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) se realizează prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (3) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 2965-29613, după caz.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codu... din 22/01/2004 :
Norme metodologice:
30. Bazele de calcul prevăzute la art. 2965-29613 din Codul fiscal sunt cele rezultate după aplicarea excepţiilor generale şi specifice.
   (9) Contribuţiile sociale individuale calculate şi reţinute potrivit alin. (1) se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 90. din Ordonanţă nr. 30/2011 începând cu 05.09.2011.
    ___________
   *) Potrivit art. II, alin. 1, lit. b din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, prevederile art. 29618 alin. 9 se aplică începând cu veniturile aferente lunii octombrie a anului 2011.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu